Under et faglig seminar om: Interne innovasjonsmiljøer og nyskaping hos Advokatfirmaet Haavind ble Årets Styreleder for 17. gang kåret 24. januar 2017.

Prisen har som visjon å løfte frem de beste styrelederne i Norden slik at de kan motivere andre styreledere, og de kan gå inn i nordiske styrer med sine suksess erfaringer. Resultat økt verdiskaping i styrerommene i Norden. Mercuri Urval har vært faglig partner i prosessen med å finne og evaluere kandidater etter 11 kriterier.

Juryen har evaluert kandidatene etter informasjon mottatt fra Mercuri Urval og ved personlig møte med kandidatene. Juryen har vært fra venstre på bildet (foto Gisle Gulbrandsen):

Trond Berger, CFO Schibsted Media Group, styreleder Schibsted Eiendom as, medlem Polaris Media asa, Aftenposten, VG

Gisele Marchand, CEO Advokatfirmaet Haavind, Hovedpartner

Karin Bing Orgland, juryleder, styreleder GIEK, styremedlem Storebrand asa, Grieg Seafood asa, Kid asa, Hav Eiendom as, Reiseplan og Billett as

Ole-Eirik Lerøy, Marine Harvest asa, Årets Styreleder 2015 - Chair of the Year (vinner sitter kun ett år), styreleder Bergen Næringsråd

(ikke tilstede) Henrik Lisæth, Explore Equity Partners, styreleder Skagen Fondene

Gunnar Eckbo, styreanalytiker, stifter av prisen, Styreinformasjon AS

Mari Thjømøe, Medlem Scatec Solar asa, Nordic Mining asa, Avinor, E-CO Energi Holding as, Argentum Asset Management as, Tryg a/s (dansk notert)

Under Odd Gleditschs styreledelse er det grunn til å fremheve følgende:

 • Styret har understøttet administrasjonens arbeid med å øke Marine-segmentets markedsandel fra under 15% til ca 20%. Dette har bidratt til mindre risiko og bedre inntjening, også når shipping-markedene er dårlige, slik som nå.
 • Det er blitt prioritert et økt investeringsnivå. Ikke bare for å innfri den løpende vekstambisjonen, men også for at neste generasjon eiere skal kunne høste, slik dagens eiere nå høster av det som ble sådd for noen tiår siden.
 • Det har vært viktig å sikre et økt, dog fornuftig,  utbyttenivå - uten å glemme forrige generasjons mantra om at bedriftens behov er viktigst.
 • Økt satsning på FoU, kfr punktet om å så i dag for å høste i morgen.
 • Videreføring av forrige generasjons ekstreme langsiktighet. Kvartalsfokuset gjelder ikke i Jotun.
 • Videreføring og styrking av internkulturen «Pingvin-kulturen». Jotuns styre mener at en god kultur er et av de viktigste konkurransefortrinn en bedrift kan ha. Jotuns kultur er sterk og lik i alle land. Styret, ledelsen og eierne går foran i ord og handling.
 • Odd Gleditsch d.y. har gjennomført en smidig overgang fra da hans far var arbeidende styreleder, og konsernsjefen i realiteten var nummer to, til dagens normale arbeidsfordeling mellom styreleder og konsernsjef.
 • Den viktigste beslutningen Odd Gleditsch d.y. selv mener han har bidratt til, er valget av Morten Fon som konsernsjef.
 • Det har vært svært viktig å beholde familiens flertallsposisjon i Jotun, samtidig med videreutviklingen av et godt og stadig bedre samarbeid med Orkla.
 • Odd Gleditsch d.y. har bidratt til mer åpenhet og inkludering blant familiens omkring 60 aksjonærer.

Odd Gleditsch d.y. som styreleder

 • Odd Gleditsch d.y. er en hardtarbeidende og alltid godt forberedt styreleder som er seg sin rolle som største eier og styreleder meget bevisst. Han har høy integritet, og vet å ivareta alle interessenters interesser.
 • Han sørger for både å utfordre og inkludere alle styremedlemmene i styrets arbeid. Etter først å ha invitert til meningsutveksling med reell takhøyde, sørger han for å forankre og formulere tydelige konklusjoner, for så vel styret som administrasjonen.
 • Han har kunnskap om virksomheten som går langt utover det som er normalt for en styreleder, men uten å bli for operativt orientert i sitt styrearbeid. Snarere vet han å utnytte sin kunnskap om selskapet, driften, markedet og de aktuelle sakene til beste for alle i styret, og for administrasjonen.
 • Under Odd Gleditschs styreledelse har Jotuns styre primært fokus på å bygge verdier for selskapet, men uten at hensynet til corporate governance salderes.
 • Odd Gleditsch d.y. har stor respekt for andres rolle og ståsted, hvilket også kommer tydelig til uttrykk i samarbeidet mellom han og konsernsjef. Tross mye kunnskap om den operative driften, holder han «fingrene fra fatet». Han sørger for at styret holder seg på den strategiske banehalvdelen.
 • Hans «people-orientering» og solide organisasjons- og markedsforståelse danner basis i styrets vektlegging av kulturbygging som forretningsmessig suksessfaktor. I Jotun er dette en integrert tenkning - og løpende operasjonalisering - som daglig understøtter den forretningsmessige utviklingen av konsernet.

De finansielle resultatene taler for seg. Kunder, ansatte og eiere uttrykker stor tilfredshet med selskapets utvikling. Det er juryens bestemte oppfatning at styreleder Odd Gleditsch d.y. er en vesentlig bidragsyter til dette.

Juryen mener han er en styreleder som utgjør en forskjell, og at han er en verdig vinner av prisen.

Prisen er en stor vandreskulptur av Marian Heyerdahl som symboliserer evig suksess ved at nye ideer hele tiden må klekkes symbolisert ved egget i skulpturen

Evaluering – selskap og styreleder

Jotun

 • Representert i 45 land og gjør forretninger i over 100
 • 64 selskaper og 37 fabrikker lokalisert på alle kontinenter
 • Blant verdens ti største i sin bransje
 • Sterk omsetningsvekst: 2011-2015: 52%
 • God lønnsomhet: Driftsresultat 2015: NOK 2,1 mrd
 • Sterk EK-andel: > 50% siste fem år

Bærebjelker i Jotuns strategi og viktige agendapunkter i styrets arbeid:

 • Styret i Jotun fokuserer på at deres eget arbeid skal understøtte selskapets strategi. Strategien er enkel:
 1. Jotun arbeider konsekvent og vedvarende i fire segmenter. Dette gir en forutsigbarhet som bidrar til at hele organisasjonen retter fokuset mot markedet, og ikke mot spekulasjoner om interne endringer.
 2. Jotun fokuserer på organisk og lønnsom vekst, og anser vekst eksisterende markeder som like viktig som inntreden i nye markeder.  
 3. Jotun har en differensiert tilnærming til sine ulike markeder – «all business is local». Markeder er forskjellig, kulturer er forskjellig, forretningsmodellene er forskjellige. Det er ingen faste dekreter fra hovedkontoret. Noen har fokus på vekst, andre på kostnader.
 • Jotun gjør aldri en etablering eller investeringer på grunn av lavt kostnadsnivå, utelukkende for å tilfredsstille kunder. Erfaringen og filosofien er at produksjonsetablering nær markedet gir økt salg.
 • Familien har et klart krav om en EK-andel på 50% bokført, slik at risikoen holdes lav.

Odd Gledtisch d.y.

 • Advokat og partner i Tenden Advokatfirma i Sandefjord
 • Nærmere 40 års erfaring som rådgiver for norske og internasjonale klienter, blant annet i kommersielle forhandlinger
 • Arbeider hovedsakelig med forretningsjuridiske oppdrag og shipping, samt med generasjonsskifte og dødsbobehandling
 • Hyppig brukt foredragsholder innenfor generasjonsskifte og eierskapsutøvelse i familieeide bedrifter
 • Omfattende erfaring fra styrearbeid. En rekke styreverv, blant annet som styreleder i Jotun A/S, samt som styremedlem i Hesnes Holding AS, Awilhelmsen Holding AS, Anders Jahres Humanitære Stiftelse og flere andre ideelle stiftelser
 • Sekretær for Vestfold og Telemark Rederiforening

Fakta boks:
Chair of the Year 2016
Årets Styreleder Pris startet i 2000.
Prisen går til den beste styrelederen vurdert etter 11 kriterier.
Vinneren tar med suksess erfaringer inn i andre styrerom.
Vinner konkurrerer med andre nordiske vinnere om Nordic Chair of the Year.
Partnere
Haavind
Mercuri Urval
Swedbank
Tidligere Vinnere
Ole-Eirik Lerøy, Marine Harvest asa
Ulla-Britt Freydin-Hellqvist, Kongsberg Automotive asa
Erik Thorsen, Eltek asa

Kontaktinfo:
Odd Gleditsch d.y.  og(at)tendenadvokat.no

Karin Bing Orgland, juryleder, kbo(at)berghammeren.no, tlf +47 90111291

Gunnar Eckbo, tlf +47 92024576