Hva er en styreansvarsforsikring ?

Som styremedlem i en bedrift kan man bli erstatningsansvarlig overfor aksjonærer, kreditorer, kontrakstparter og lignende. Styrets ansvar og plikter er bla. regulert i den nye aksjeloven. I forhold til tidligere lovgivning innebærer de nye reglene at styrets ansvar og plikter er mer detaljert beskrevet, og det blir enklere å fastslå om styret har overtrådt lovbestemte plikter. Hvis lovbestemte plikter er overtrådt kan veien være kort til et eventuelt erstatningssøksmål fra en misfornøyd aksjonær eller kreditor.

En styreansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret som styremedlemmene kan pådra seg etter norsk rett. Forsikring kan tegnes av styrer i aksjeselskaper. Styrer i andre organisasjoner, for eksempel stiftelser, sameier og borettslag kan også ha behov for slik forsikring, fordi deres ansvar på mange måter ligner det ansvaret styret i et aksjeselskap har.

Hvorfor tegne styreansvarsforsikring ?

Et styreverv er personlig, og ansvaret som styremedlem er individuelt. Dette innebærer at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav. En påstått skadelidt kan velge hvem av de ansvarlige styremedlemmene han vil gå på for å få dekket sitt erstatningskrav. Som styremedlem hefter man altså i prinsippet med hele sin personlige formue hvis man skulle bli saksøkt p.g.a. av et mulig styreansvar.

Styreansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret man kan pådra seg som styremedlem etter norsk rett. Tegner man en styreansvarsforsikring unngår man å eksponere sin private formue og formuesforskjellene mellom styremedlemmene utliknes. En annen fordel med en slik forsikring er at saksomkostninger, utgifter til advokat etc., er dekket under forsikringen.

Forutsetninger for å tegne styreansvarsforsikring:

1. Styreansvarsforsikring må tegnes for hele styret.
2. Regnskap og årsrapporter for virksomheten de siste to årene må legges frem.

For øvrig er det knyttet få spesielle betingelser til det å tegne en styreansvarsforsikring. Det konkrete forsikringstilbud er ofte avhengig av en individuell vurdering av det enkelte styre.

Hva dekker forsikringen ?

Forsikringssum etter nærmere avtale
Egenandel trekkes ikke fra oppgjøret
Formueskade som følge av styreansvar etter norsk rett
Saksomkostninger

Forsikringstilbudet baserer seg på en individuelle vurdering av det enkelte styre, og ved behov kan følgende utvidelser av dekningsomfanget vurderes:

At forsikringen skal omfatte nåværende og fremtidige styremedlemmer og varamedlemmer, samt de som trer ut av styret i forsikringsperioden.

At forsikringen kan omfatte det erstatningsansvar som administrerende direktør kan pådra seg i henhold til aksjelovens § 17-1.

Hva dekkes ikke ?

Forsettlig påført tap
Straffebøter
Tap som følge av bestikkelser og korrupsjon
Person- og tingskade
Andre, mindre unntak finnes også (se i vilkårene)