På bildet fra venstre:
Mats Qviberg, HQ AB (vinner 2008)
Carina Lundberg Markow, Folksam
Vinneren Anders Narvinger, Alfa Laval AB
Bjørn Wolrath, ordförande Countermine Technologies
Frida Rågenmo, Næringsdepartementet
Fredrik Lundstedt, Boardment
Ikke tilstede: Gun Nilsson, Nobia
Juryleder og foto:Gunnar Eckbo

Begrundelse
For å finne frem til gode kandiater har juryen godt gjennom de børs bolag som har hatt en verdiutvikling over gjennomsnittet og det har også kommet forslag fra juryens medlemmer. Vurdering av kandidatene har blitt gjort etter 13 kriterier og utsendelse av et frågeformulär til styrelseledamøter.

Hensikten med prisen er å løfte frem ordförande i nordiske bedrifter med gode økonomiske resultater som leder styrearbeidet med god kvalitet, har god forretningsetikk og miljøprofil og derved kan bli tilbudt styreverv i andre nordiske bedrifter.
Ved nordisk informasjonsdeling på styrelsenivå kan dette føre til bedre styrelsebeslutninger med resultat økt soliditet og høyere vekst

Juryen fant 3 kandidater med kvaliteter, der levde opp til 13 kriterier.
- minimum 2 års erfaring som ordförande i et spesifikt bolag
- resultater over gennomsnittet
- ledande i sin branche
- salg utanför Sverige
- positivt omdømme i medierne både for selskap och ordförande
- følger god Corporate Governance
- miljøengasjement

Prisen går til Anders Narvinger (61 år) för god kvalitet i styrelsearbeidet i Alfa Laval og miljøengasjement. Alfa Laval skal redusere utslipp av karbon dioksyd med 15% fra 2007-2011. Transportleverandører må ha miljø kriterier. 43 fabrikker har implementert miljø program.

Gjennom et godt lederskap i styrelsen kan arbetet oppsummeres med:
Anders Narvinger har et sterkt engasjement i Alfa Laval och är mycket duktig på att motivera och nyttja alle styrelseledamöterna under møtena.
Han udviser stor mognad og autoritet som ordförande.

Gennem 6 år i bestyrelsen har han utvecklat arbeidsformerna i styrelsen och tilegnet seg god fackkunskap inom de relevanta områdena. Styrelseordföranden har tillsett att goda rutiner för styrelsearbetet er etablert.
Narvinger är mycket duktig på att lede diskussionene och behandle rett frågor. Han sammenfattar diskussioner och formulerar beslut meget profesjonelt.
Han åtnjuter mycket stor respekt för sin personliga integritet.
Narvinger hållar en mycket god balans mellan distans og nærhet til den verkställande ledningen.

Styrelsen består av 8 personer + 3 fra de ansatte. Det er 27% kvinneandel.

Priset
er en vandreskulptur med messingplakett som er en sarkofag skikkelse som symboliserer evig liv for bedriften.
Et egg midt på skulpturen skal symbolisere at evig liv inte uppnås utan fødsel av nya ideer. Skulpturen er laget av den internasjonale kunstneren Marian Heyerdahl. (datter av Thor Heyerdahl) 

Anders Narvinger 1948
President av Teknikföretagen och tidligare President och CEO ABB Sweden.
Uddanelse: BSc. Eng och BSc. Econ.
Ordörande i, V&S Vin & Sprit AB, Trelleborg AB och Coor Service Management AB.
Styrelseledamot i Volvo Car Corporation.
Uavhengig av selskap og hoved aktieägare
Antall aktier i Alfa Laval: 40,000* (10,000**).

Om Alfa Laval
Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre har stor betydelse för industriföretag och Alfa Lavals tekniska expertis innehar här en ledande ställning.
10 kundsegment
Alfa Lavals marknadsinriktning har förstärkts under de senaste åren genom bildandet av 10 kundsegment. För att främja ett tydligt kundfokus är dessa segment uppdelade i två divisioner – Process Technology och Equipment – som marknadsför och säljer produkterna till särskilda kundgrupper.
100 länder
Alfa Lavals produkter säljs i cirka 100 länder, i 50 av dessa finns egna försäljningsorganisationer. Företaget har 20 stora produktionsenheter (12 i Europa, sex i Asien och två i USA) och 70 servicecentra.
11 500 anställda

Industrikoncernen Alfa Laval har inlett åtgärder för att minska den globala arbetsstyrkan med cirka 1 000 personer under årets sex första månader. 300 av de berörda jobbar i Sverige. 12/1-09

Første kvartalet 2009:
Orderingången minskade med 31 procent *
till MSEK 5853
Omsättningen minskade med 4,8 procent * till
MSEK 6 923.
Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till
MSEK 1.255 (1.410), inklusive positive
växelkurseffekter om MSEK 124.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 18,1
(22,5) procent.
Resultatet efter finansiella poster var
MSEK 1 114 (1 256).
Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 764
(898).
Resultatet per aktie uppgick till 1.80
(2,06).
Kassaflödet från rörelseverksamheten
uppgick till MSEK1 058 (729).

En stor takk til partner Håkan Andréasson, i revisjonselskapet Grant Thornton for at de stillte med sine nye flotte lokaler og arrangementet ved FöretagsEkonomiska Föreningen.

Kontakt: Anders Narvinger, anders.narvinger(at)teknikforetagen.se

Kontakt: BoardNews.no, Gunnar Eckbo, post(at)styreinfo.no tlf +47 92024576