Chair of the Year 2011

Han är Sveriges kandidat till det Nordiska Ordförande priset 2011.

Under ett arrangemang i Stockholm delade Carl Bennet ut Årets Ordförande Pris 2011 till Fredrik Lundberg i Cardo AB.

På bildet jury og vinner fra venster: Gunnar Eckbo, Bjørn Wolrath, Fredrik Lundberg, Frida Ragnhall, Carl Bennet, Fredrik Lundstedt. Carina Markow og Anders Narvinger var forhindret fra å delta.

Bakgrund
För att finna bra kandidater har juryn granskat de börsbolag som har haft en värdeutveckling över genomsnittet och förslag från juryns medlemmar. Utvärderingen av kandidaterna har gjorts efter 13 kriterier och genom ett utsänt frågeformulär till styrelseledamoter.
Avsikten med priset är att lyfta fram ordförande i nordiska företag med bra ekonomiska resultat som leder styrelsearbetet med god kvalitet, har god affärsetik och miljöprofil och därmed kan vara goda förebilder för andra ordförande. Sammanfattning är att detta kommer att ge solidare bolag och färre konkurser.
Juryn fann 3 kandidater med kvaliteter, som levde upp till de 13 kriterierna.
- minimum 2 års erfarenhet som ordförande i ett specifikt bolag
- resultat över genomsnittet
- ledande i sin branch
- försäljning utanför Sverige
- positiva omdömmen i media både för bolaget och ordförande
- följer god Corporate Governance

Priset går till Fredrik Lundberg (59 år) för arbetet med å finne en kjøper til Cardo til en rekordpris, dobbelt av markedsverdien i 2009. Lundberg har vært i styrelsen i 13 år og dette har vært en langsiktig prosess med oppstart av treningsprogrammer for ledelsen i 2007 og 4 programmer for 1000 service personer og en geografisk satsing i nye markeder. Innen miljø har styret vedtatt å måle karbondioksyd utslipp fra alle enheter i Cardo. Overskuddet økte i 2010 med hele 59% som er noe av grunnlaget for den høye prisen på ca 11 milliarder kr til Asso Abbloy AB. Lundberg er både civilingeniør og civiløkonom og har 30 års jubileum som koncernchef i Lundbergföretagen. Dette er en bakgrunn og erfaring som få i svensk næringliv kan vise til og som har gjort det mulig å se muligheter for bedre økonomiske resultater i Cardo.
Det står respekt av å finne en kjøper til Cardo i den turbulente situasjonen som svensk næringsliv har vært gjennom.
Genom ett frågeformulär som alla styrelseledamoter svarade på, kan arbetet i styrelsen sammanfattas till:
Styrelsen har en meget noggranna ”profit follow up” og en kontroll av administrasjonen som har gitt imponerende resultater. Årlig evaluerer styrelsen den totale avlønningen av ledelsen. Styrelseledamotene upplever Fredrik Lundberg som mycket professionell, engagerad och resultatorienterad. Han åtnjuter mycket stor respekt för sin personliga integritet.

Styrelsen består av 12 personer inklusive CEO varav 16% är kvinnor.
Peter Aru CEO beroende av bolaget
Katarina Martinson beroende av større aksjonærer
Ulf Lundahl beroende av større aksjonærer
Johnny Alvarsson uavhengig
Carina Malmgren Heander uavhengig
Tuve Johannesson uavhengig
Krister Mellvé uavhengig
Lennart Nilsson, vice ordf. uavhengig
Thomas Häggström ansatt styrelseledamøt
Bjarne Johansson ansatt styrelseledamøt
Lennart Utbult ansatt styrelseledamøt

Det genomfördes 10 styrelsemöten under 2010, på totalt 50 timmar och ett 2 dagars strategi möte.

Priset
är ett vandringspris som är ett konstverk som symboliserar evigt liv för företaget.
Ett ägg mitt på skulpturen skall symbolisera att evigt liv inte uppnås utan födsel av nya ideer. Skulpturen är gjord av den internationellt erkände konstnären Marian Heyerdahl. (dotter till Thor Heyerdahl). Det blir också utdelat en messing plakett.

Fredrik Lundberg
Djursholm, f 1951, ordförande. Invald 1998.
Ekonomie doktor h c. Teknologie doktor h c.
Civilingenjör och civilekonom.
Verksam inom L E Lundbergföretagen AB sedan 1977, koncernchef sedan 1981.
Styrelseordförande i Holmen AB och Hufvudstaden AB. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden och Sandvik AB.
Aktieinnehav: 0 Aktieinnehav genom L E Lundbergföretagen AB:11.150.000

Oppkjøp
ASSA ABLOY AB (”ASSA ABLOY”), har idag den 13 december 2010 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cardo att överlåta samtliga sina aktier i Cardo till ASSA ABLOY (”Erbjudandet”). ASSA ABLOY erbjuder 420 kronor kontant för varje aktie i Cardo. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Cardo till omkring 11,3 miljarder kronor. Erbjudandets fullföljd är villkorat endast av att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för ASSA ABLOY acceptabla villkor. Enligt den preliminära tidplan som finns intagen i det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes (”Erbjudandepressmeddelandet”) beräknas acceptperioden löpa från och med den 4 februari till och med den 25 februari 2011. Beräknad likviddag är den 7 mars 2011.

Jury
Carina Lundberg Markow, Chef Ansvarsfullt Ägande, Corportate Governance ansvarig Folksam (försäkring) Folksams Index för ansvarsfullt företagande.
Frida Ragnhall, Styrelserekrytering, Samordningsansvarig för styrelsenomineringsprocessen i 53 bolag, Finansdepartementet.
Björn Wolrath, styrelseordförande Samhall
Fredrik Lundstedt, Partner Boardment - utvärdering och utveckling av styrelsers arbete
Anders Narvinger, Årets Ordförande 2009 Alfa Laval AB (1 år i jury) og TeliaSonera AB
Carl Bennet, Årets Ordförande 2010 Getinge AB (1 år i jury), Elanders AB og Lifco AB
Gunnar Eckbo ordförande i juryn, styrelseanalytiker og initiativtager til prisen og Gabrielsen Prisen.
Cardo AB:
The Group has approximately 5,400 employees and had sales of approximately SEK 8 billion in 2010. The number of shareholders is slightly more than 11,000. Institutional owners account for approximately 91 percent of the total number of shares and votes and non-Swedish investors hold approximately 20 percent. The share has been listed on NASDAQ OMX Stockholm since 1995 and was delisted March 2011.
Cardo’s headquarter is located in Malmö, Sweden.

Cardo Entrance Solutions
Complete door, docking and service solutions for efficient flows in and out of goods terminals, warehouses, production premises and shops and for service-intensive customers in transportation,logistics, manufacturing and retail. In addition, one of Europe’s largest ranges of garage doors for the consumer market.
The corporate brands are Crawford, Megadoor and Normstahl.

Cardo Flow Solutions
Pumps, mixers, agitators, aerators and control and monitoring systems for wastewater treatment and handling applications and the pulp and paper industry, and dewatering pump solutions for the construction industry etc.
The corporate brands are ABS, Scanpump and Pumpex.

Lorentzen & Wettre
Sophisticated equipment for process optimization and quality control for the pulp and paper industry.

Results 2010
Inflow of orders: SEK 8,113 million (8,424), up 3 percent adjusted for the effects of
exchange rate movements
Net sales: SEK 7,973 million (8,825), down 4 percent adjusted for the effects of
exchange rate movements
Operating earnings: SEK 843 million (529)
Cash flow from operating activities after tax: SEK 872 million (1,416)
Net earnings for the year: SEK 598 million (345)
Earnings per share: SEK 22.15 (12.78)
Proposed dividend for the financial year: SEK 10.00 (SEK 9.00) per share

Kontakt:
Fredrik Lundberg ved lena.emilson(at)lundbergs.se

Ordförande i juryn, Gunnar Eckbo, post(at)styreinfo.no tlf +47 92024576